Prof. dr. sc. Marijana Braš, dr. med.

Prof. dr. sc. Marijana Braš, dr. med., psihijatar i predstojnik Klinike za psihološku medicinu KBC-a Zagreb i izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila poslijediplomski specijalistički studij Psihoterapija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorski studij biomedicine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i doktorirala. Posebno polje interesa u kliničkoj praksi su kronična bol, psihoonkologija i palijativna medicina. Bila je predsjednik Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ-a (2009.-2013.). Suvoditelj je i predavač na predmetu Komunikacija u medicinu (dodiplomska nastava na Medicinskom fakultetu, 3.-6. godina studija), predavač na predmetu Fundamentals of Medical Skills kroz sve godine studija na engleskom jeziku, voditelj i predavač na predmetu Palijativna medicina. Član je Američkog društva za bol, Europskog društva za komunikaciju u medicinu i zdravstvu (EACH), Američke akademije za komunikaciju u zdravstvu. Autor je 30 znanstvenih radova, urednik 8 knjiga i autor 25 poglavlja u udžbenicima i knjigama. Voditelj Jedinice za upravljanje boli Svjetske federacije društava za biologijsku psihijatriju, zamjenik voditelja Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; član jedinice „t-EACH“ Europskog društva za komunikaciju u medicini i zdravstvu; član Međunarodne škole za medicinu usmjerenu osobi i predavač na nekoliko međunarodnih škola o boli.