Sažeci

Sažeci

upute za pisanje sažetaka

  • sažetak molimo pisati na hrvatskom jeziku
  • sažetak molimo pisati kao word dokument
  • opseg sažetka: do 300 riječi
  • elementi prijave sažetka: naslov sažetka; ime autora; imena koautora; ustanova, grad, država autora i koautora; e-mail autora; ključne riječi
  • tekst sažetka: svrha rada, metodologija, rezultati, zaključak, ključne riječi
  • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
  • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
  • prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka
  • jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira
  • svi prihvaćeni sažeci bit će usmeno prezentirani

Rok za slanje sažetaka: 20. veljače 2018.

Rok za prihvaćanje sažetaka: 1. ožujka 2018.

Sažetak poslati na barbara@zikz.hr.